Build Bridge Bond®

Methodologie voor Duurzaam Merk Leiderschap

Leiderschap draait om het creëren van betekenisvolle (merk)verbindingen die resulteren in duurzame groei.

Build Bridge Bond®

Duurzaam en sociaal merkvertrouwen en merkrelaties bouwen

‘Alle inzet moet leiden tot het belangrijkste: het bouwen van vertrouwen. De essentie van goed (merk)leiderschap en duurzame merkwaarde(n).’

Toekomstbestendig sterke merken bouwen

Build Bridge Bond® is een merkenmanagement methodiek om sterke merken en duurzame merkrelaties te bouwen.
Ondernemingen die investeren in mensen en merken behalen niet alleen een hoger rendement, maar slagen er ook beter in hun ondernemingsdoelstellingen te bereiken, zowel intern als extern. Zij begrijpen dat duurzaam merkbeleid leidt tot betrokken merkrelaties en een hogere merkmeerwaarde (brand equity).

The Build Bridge Bond® methodiek
kan u helpen dit te realiseren

Duurzaam en sociaal betrouwbaar merk

'Een duurzaam merk is een merk dat waarden deelt en mensen verbindt. Het is een betekenisvol, richtinggevend, verbindend en een op duurzame groei gebaseerd ‘anker van vertrouwen’ waar alle stakeholders zich mee kunnen identificeren.'
Ontdek waarom in het bouwen van betekenisvolle merken duurzame merkrelaties een cruciale rol spelen en hoe merken een positieve impact kunnen hebben op mens, markt en maatschappij. Learn more

Mensen met vertrouwen binden

Onze besluitvorming is voornamelijk gebaseerd op (onbewust) automatisch gedrag. Dat gedrag (van routines en voorkeuren) is sterker wanneer dit aansluit op wat we al vertrouwen. De methodiek verschaft daarom niet alleen inzicht in onze emoties, motivaties, drijfveren en besluitvormingsprocessen, maar ook hoe hiermee vertrouwen op te bouwen in een tijdperk waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Learn more

Publicaties, consultancy en lezingen

Krijg resultaatgerichte merkkennis aangereikt vanuit een strategisch en duurzaam perspectief. Drs. Erik Schoppen is de bedenker van de Build Bridge Bond® methodiek en geeft lezingen over merkleiderschap, neurosciences en duurzame gedragsverandering. Met inspirerende (voor)beelden, tips, tools en ideeën, helder en compact samengevat.

Consultancy & Lectures
Publications & Downloads
Build Bridge Bond Methodiek

De Build Bridge Bond® methodiek voor duurzaam merkleiderschap is een wetenschappelijk onderbouwde managementmethodiek om sterke missie-gedreven merken, pro-sociale en duurzame organisaties, merkvertrouwen en duurzame merkrelaties te bouwen. De methodiek ziet een merk als de (vertrouwens)relatie tussen het merk(organisatie) en haar gebruikers, belanghebbenden (stakeholders) en publiek. Het is de totale (holistische) merkervaring (gedachten, gevoelens en gedragingen) die een gebruiker (collectief of persoonlijk) associeert met het merk, afgeleid van consistente overtuigingen en congruente waarden. In essentie gaat de methodiek over het verbinden van mensen en merken op basis van duurzaam vertrouwen. Met de methodiek maak je impact met je merk op mens, markt en maatschappij.

Gevalideerde methodiek

The Build Bridge Bond® methodiek is in 2012 ontwikkeld door H.S. (Erik) Schoppen en is door hem onderzocht aan de Rijksuniversiteit Groningen tijdens zijn (neuro)gedragswetenschappelijk onderzoek naar (merk-) duurzaamheidsvertrouwen
(Trusting Sustainability).
De methodiek behandeld mentaal merkbeleid vanuit zowel macro-economisch, merkstrategisch als neurowetenschappelijk perspectief, en is toepasbaar voor strategische brand- en designmanagement vraagstukken waarin merkperceptie, -beleving, -interactie en -vertrouwen een integrale rol spelen.

Psychologisch en sociologisch inzicht

De op de mens, markt en maatschappij gerichte merkleiderschap- en managementmethodiek verschaft, naast kennis over duurzaam leiderschap, vertrouwen en gedragsverandering, ook psychologisch en sociologisch inzicht in menselijk beslissingsgedrag, emoties, motivaties en drijfveren. ‘Human centered’ innovatie- en merkbeleid kan leiden tot meer bewustwording en betrokkenheid, sterkere merkrelaties en een robuuster merkvertrouwen. Met als resultaat een sterker, zelfstandig en pro-socialer merk en een duurzaam hogere merkmeerwaarde (brand equity).

Neurowetenschappelijk perspectief

De methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot een duurzame merkrelatie door persoonlijke merkinteractie (brand dialogue) en het creëren van positieve mentale gebruikerservaringen (brand experience) die het imago en de merkloyaliteit versterken (brand reputation). Met als doel een emotionele vertrouwensband te vormen met de gebruiker (brand loyalty). De methodiek verschaft daarnaast inzicht in de menselijke perceptie-, geheugensystemen en besluitvormingsprocessen.

Drie transitiefasen

De methodiek bestaat in essentie uit drie transitiefasen; Build (Merkbouwfase), Bridge (Overbruggingsfase) en Bond (Merkbindingsfase). Deze fasen overlappen elkaar op de vier merkpijlers die een merk fysiek en mentaal gestalte geven, te weten Identiteit (merkverschijning), Positionering (merkbetekenis), Beleving (merkgedrag) en Loyaliteit (merkvertrouwen).
De methodiek kent naast de drie fasen en merkpijlers ook drie merkmodaliteiten; Belofte (meer expliciete kennis), Beleving (participatie stakeholders en gebruikerservaringen) en Belang (waarde(n) & doelstellingen).

'In de reële en virtuele wereld bouwen we onze merken,
maar alleen in ons brein bouwen we vertrouwen.
Daarom de beste plek om te investeren.'


Erik Schoppen
Interne & Externe Verandering

De Build Bridge Bond® methodiek ziet merkbeleid niet alleen als kritische succesfactor (key business driver), maar ook als sturend en gedragsveranderend instrument dat zowel intern op de organisatie als extern op de eindgebruiker gericht is.
De Build Bridge Bond® methodiek kent een in elkaar grijpende opbouw. In de structuur is de opbouw vanuit beide invalshoeken (merkorganisatie en gebruiker) goed te zien. Aan de linkerzijde worden de merkfasen en merkpijlers vanuit merkorganisatie en gebruiker belicht. Aan de rechterzijde staan de bijbehorende psychologische en sociologische aspecten omschreven.Merkbouw
[Merkgeloofwaardigheid]

Bewustwording (van Belang naar Belofte)
Het ontwikkelen van een herkenbare en betekenisvolle waarde-propositie, gebaseerd op de duurzame en sociale langetermijn doelstellingen van de merkorganisatie.

Overbrugging
[Merkoverweging]

Beïnvloeden (van Belofte naar Beleving)
Het overbruggen van de mentale vertrouwenskloof door het bieden van een oplossing die het mogelijk maakt een unieke en relevante ervaring te hebben die deelbaar is.

Merkbinding
[Merkbevestiging]

Betrekken (van Beleving naar Belang)
Het verkrijgen van duurzaam merkvertrouwen van stakeholders en gebruikers door het bevestigen van de relatie en op (impliciet) gedrag gebaseerde keuze(s).

Merkidentiteit
[Perceptie]

Alle fysieke en mentale indrukken die het merk vertegenwoordigen, gebaseerd op merkimago en (gedeelde) ervaringen.

Merkpositioning
[Cognitie]

Ale onderscheidende associatienetwerken die een merk in de hoofden van mensen maximaliseren qua merkkennis, -emoties, -motivaties en -waarde(n).

Merkbeleving
[Gedrag]

Alle merkervaringen en -gedragingen die positieve emotionele reacties oproepen en geautomatiseerde routines teweegbrengen.

Merkloyaliteit
[Vertrouwen]

De motivatie van merkgebruikers/verdedigers waardoor merkwaarde voor de organisatie en persoonlijke waarde voor klanten wordt gecreëerd.

Meer weten over de BBB methodologie? Ontdek de mogelijkheden
Educatieve programma's
Masterclasses & Lezingen

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat strategisch merkenmanagement een onmisbare component is geworden in het ontwikkelen van een succesvolle bedrijfs- en productstrategie. Ondernemingen die investeren in hun werknemers, hun klanten en in hun merken behalen een hoger rendement en slagen er beter in ondernemingsdoelstellingen te bereiken. Zij begrijpen dat goed merkenbeleid kan leiden tot een positiever merkimago, meer merkvertrouwen, sterkere merkrelaties (brand loyalty) en een hogere merkmeerwaarde (brand equity). Merkenmanagement is een aanvulling en verdieping voor iedere professional die te maken heeft met bedrijfsprocessen waarin het bouwen van merken, merkvertrouwen en merkrelaties een rol spelen.

Ontdek de principes achter (merk)leiderschap & vertrouwen

Deelnemers krijgen niet alleen op strategisch niveau kennis aangereikt over (merk)leiderschap, merkportfoliobeleid, merkidentificatie, (corporate en product) positionering en merkstrategie, maar verkrijgen ook inzicht in de perceptie-, geheugensystemen en besluitvormingsprocessen van de consument. Zij begrijpen hoe interactie (merkdialoog) tussen merk en klant tot stand komt, en hoe deze kennis kan worden aangewend om, met passende inzet van instrumentele middelen, merkrelaties te versterken. Hoe merksuperioriteit in het hoofd van de consument te creëren door de juiste merkassociaties, opgebouwd door relevante en betekenisvolle merkbeleving.

Een verfrissend nieuw perspectief op merkinnovatie

Krijg merkstrategische kennis aangereikt vanuit een duurzaam resultaatgericht perspectief. Ontdek de vier principes van (merk)leiderschap. Met inspirerende (voor)beelden, tips, tools en ideeën, heldere visuele slides en compact samengevat. De cursusduur waarvoor u kiest is bepalend voor de mate van verbreding en verdieping van de materie. Indien u een cursus wenst voor meerdere mensen in uw organisatie, is het ook mogelijk dit op een andere locatie te organiseren. De dag is - naast eductief door de lezingen - ook bedoeld om intern strategisch inzicht te verkrijgen in de (merk)richting van de onderneming en hoe dit te communiceren.

Verkrijg inzicht met de BBB methodologie and BBB matrix

BRAND COURSE MODULES
+ Neurobranding: Brain & Behavior
+ Building: Identity & Positioning
+ Bridging: Trust Gap & Experience
+ Bonding: Trust Behavior & Loyalty
+ Leadership: Relations & Value(s)

Tijdens de cursus (1 dag) wordt gewerkt aan een PvA dat (ingevuld) gezien kan worden als een intern visie-document, waarin de uitkomsten van de lezing en cursus staan. Dit document kan gebruikt worden voor interne doeleinden (zoals afstemmen op eigen visie, missie, corporate culture) en als uitgangspunt voor interne en externe communicatie, merkbouw, -management en marketingdoeleinden.

Persoonlijk college en advies van
bedenker H.S. (Erik) Schoppen
Als consultant, innovator, publicist en neuro- en gedragswetenschapper biedt hij de meest actuele inzichten en toepassingen op het gebied van cognitie, perceptie en ervaring, merkbeheer en merkleiderschap. Als docent en spreker bouwde hij een reputatie op voor zijn sterke performance, mensen en organisaties inspirerend met zijn duidelijke visie op een duurzame toekomstige economie. In zijn lezingen (hij doceert ook aan de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen) combineert hij inzichten op het gebied van psychologie, neurologie (perceptie, cognitie en gedrag), merkbeheer, duurzame ontwikkeling van vertrouwen en leiderschap (MVO).

Meer weten over de BBB opleidingen? CONTACT
Download Section
Publicaties & Modellen

Boeken, publicaties en modellen in downloadable pdf bestandsformaat.

Boek

The BBB methodologie is gepubliceerd in bestseller Strategic Brand Management, 5th Benelux Edition

De methodiek wordt behandeld in Strategisch Merkenmanagement, 5e editie (Keller, Schoppen, Heijenga, Swaminathan, 2022) in deel 4 Brand Relation Management. Met tientallen modellen, praktische handvatten en duidelijke stappenplannen is Strategisch merkenmanagement (SMM5) het standaardwerk voor leidinggevenden, merkontwikkelaars, brand managers en marketeers. Ook onderzoeksbureau Gartner ziet merkstrategie als de ‘most vital strategic capability’ om klanten en andere belanghebbenden duurzaam aan een merkorganisatie te binden. Niet voor niets, een sterk en duurzaam merk vormt een van de meest waardevolle assets die een bedrijf kan hebben om vertrouwen en betrokken merkrelaties te bouwen.

BESTEL BOEK
Presentatie Slides

Samenvatting behorend bij Strategisch merkenmanagement, 4rd Benelux Edition

Samenvatting van Hoofdstuk 6 'IMPACT MERK OP MENS, MARKT EN MAATSCHAPPIJ' in Strategisch Merkenmanagement, 4e editie (Keller, Heijenga, Schoppen, 2015). De presentatie behandeld de methodiek stapgewijs in het kort.

DOWNLOAD PRESENTATIE [68 Mb]
Publication (Open Access)

The Impact of Brands on People, Markets and Society
Build Bridge Bond Method for Sustainable Brand Leadership

This paper is a abridged prepublication of the book Build Bridge Bond, method for sustainable leadership and building future-proof trust (forthcoming).

DOWNLOAD PAPER


Modellen
Build Bridge Bond
Workmatrix

Copyright: You have permission to use or publish this model when copyright notices are displayed.

DOWNLOAD

Build Bridge Bond
Method Overview

Copyright: You have permission to use or publish this model when copyright notices are displayed.

DOWNLOAD

Build Bridge Bond
Brand Modalities (EN)

Copyright: You have permission to use or publish this model when copyright notices are displayed.

DOWNLOAD

Build Bridge Bond
Merkmodaliteiten (NL)

Copyright: You have permission to use or publish this model when copyright notices are displayed.

DOWNLOAD

VOOR INFORMATIE en BOEKINGEN: +31 (0)6 50914010 EMAIL