• Interview in Onderneem Duurzaam
  • alt text

Interview Onderneem Duurzaam,
5 April, 2013

Download interview in pdf

Nieuwe beweging voor een duurzame cultuur met een positieve denkwijze!

Elk relevant tijdperk heeft zijn eigen symbool. Denk aan het vredesteken, de smiley en het symbool voor recycling en hergebruik. Nu is het tijd voor een nieuwe: het Happy Energy symbool, bedacht door Erik Schoppen. Samen met Wubbo Ockels en Marleen Zoon richtte hij de Happy Energy-organisatie op. Het idee erachter is simpel en doeltreffend: Happy Energy = Happy Planet = Happy Future.

Erik Schoppen is de bedenker en co-founder van Happy Energy, een nieuw initiatief dat streeft naar een positieve en duurzame samenleving die zoveel mogelijk gebruik maakt van herbruikbare producten en schone energie. Hij is tevens de ontwerper van het Happy Energy logo, het nieuwe universele symbool voor duurzame en positieve energie. Eigenlijk een logische samensmelting van interesses die hem al sinds zijn jeugd bezighouden: onze aarde, de natuur, ons gedrag, design en techniek, en de communicatiekracht van merken. 'Wat motiveert mensen om te veranderen? Positivisme en geloof in een mooiere en schonere wereld zijn een van de belangrijkste drijfveren om te veranderen.' Hij behaalde na de kunstacademie zijn masters (MFA) in Advanced Studies in Computer Media en pionierde op internet door met het ‘online privacy awareness’ project GarbagePark in 1996 al ver op de zaken vooruit te lopen. ‘Ons gedrag blijkt in de virtuele en reële wereld niet zoveel te verschillen, want ze komen beide samen in ons brein. Dus als je zaken wilt veranderen, moet je daar beginnen. Wat motiveert mensen om te veranderen? Negatieve signalen werken niet of veel slechter. Positivisme en geloof in een mooiere en schonere wereld zijn een van de belangrijkste drijfveren om te veranderen. Iedereen wil een betere toekomst. Ziedaar de insteek van Happy Energy. Het gaat er om die dingen te doen die niet alleen jezelf vooruit helpen maar ook de mensen om je heen.’ Mede hierom adviseert hij als duurzaam ondernemer (met zijn merkadvies- en designbureau Miazo) en als auteur (Strategisch merkenmanagement) organisaties hoe zij toekomstbestendiger en maatschappelijk meer betrokken kunnen werken vanuit duurzaam merkbeleid. Hij ontwikkelde hiervoor de Build-Bridge-Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap. Om kennis te delen en ook jongere generaties te inspireren, doceert hij merkenmanagement en neuroscience (perceptie, cognitie en gedrag) aan o.a. de Hanzehogeschool Groningen.

Oorsprong
Het symbool voor duurzaamheid en positivisme vond zijn oorsprong in 2010 toen Marleen Zoon, destijds voorzitter van de stichting NL2050, een petitie van Wubbo Ockels voor een honderd procent duurzaam Nederland in 2050, aan Erik Schoppen vroeg om na te denken over een nieuwe identiteit voor NL2050. Hij ontwikkelde daarop de nieuwe visie: ‘Happy Energy = Happy Planet = Happy Future’ en ontwierp het Happy Energy-logo als universeel symbool voor duurzame en positieve energie. ‘Een symbool dat het blije gevoel uitstraalt dat bezit van je neemt als je bijdraagt aan een positieve duurzame wereld’ vertelt hij lachend. Het concept bleek zo goed aan te sluiten bij ieders ideeën en passies om de samenleving positief te inspireren tot een meer leefbare wereld dat in 2011 werd besloten de Happy Energy-organisatie op te richten. ‘In onze gezamenlijke missie vertellen we dan ook dat Happy Energy staat voor de menselijke energie die je krijgt als je kiest voor een duurzame cultuur met een positieve denkwijze. Een cultuur die gebruik maakt van herbruikbare producten, schone energie en die de natuurlijke diversiteit handhaaft.’ Kijk, we hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen, en ik heb zelf twee kinderen. Stel dat mijn zoon of dochter mij later vraagt: ‘Wat was jouw bijdrage aan het in stand houden van onze wereld?’

Minder fossiel
‘Volgens Wubbo is het een kwestie van overleven’, vervolgt hij. ‘De natuur kan niet alles maar eindeloos opvangen, alleen de mens kan nu nog het verschil maken, daarom ervaar je 'happy energy' zodra je kiest voor minder fossiel, meer duurzaam. We zijn als oprichters overtuigd van de noodzaak dat we nu echt moeten veranderen. De rek in de natuur is er uit. Echter weet ik ook uit ervaring dat verandering tijd kost en doemdenken simpelweg niets oplost. 'Ideeën moeten eerst landen, mensen moeten de urgentie ervan inzien. En vervolgens oplossingen aangereikt krijgen.' Ideeën moeten eerst landen, mensen moeten de urgentie ervan inzien. En vervolgens oplossingen aangereikt krijgen. Daarom wil Happy Energy bijdragen aan een duurzamere wereld door te werken aan positieve en toekomstgerichte oplossingen. Uiteindelijk ontstaat er dan een bewustwording die effectief gedeeld kan worden middels onze Happy Energy-boodschap. Want positieve energie vermenigvuldigt zich als je het deelt. Ik zie dat als bijvoorbeeld mijn kinderen stralend thuiskomen als ze in een project andere kinderen hebben kunnen helpen. Door samen te werken, ontstaat er een veel grotere beweging die een duurzamere wereld creëert.’ Zo is het Happy Energy Huis, een samenwerkingsinitiatief van diverse partijen waarover je elders in dit blad kunt lezen, een goed voorbeeld van een project dat helemaal aansluit op het gedachtegoed van Happy Energy en daarom als icoon-project onze naam en logo draagt. ’Het is ons streven dat je het symbool straks wereldwijd in groten getale gaat tegenkomen,’ aldus Erik Schoppen. ‘En dat in de toekomst iedereen meteen aan het Happy Energy-logo denkt als gerefereerd wordt aan de tijd waarin we nu leven; een cultuuromslag aan het begin van de 21e eeuw. Net zoals de huidige generatie bij het zien van het vredesteken denkt aan de bevrijdende jaren zestig van de vorige eeuw.’

Projecten
Happy Energy is actief met diverse projecten. Zo wil de organisatie luchtvaartmaatschappijen inspireren om het beter, sneller, lichter en duurzamer te doen. ‘We wilen werken aan duurzamere producten en lichter vervoer’ vertelt hij. ‘Een van onze samenwerkingspartners ontwikkelde werelds lichtste volledig recyclebaar airline catering trolley. De cart draagt daarom ons logo en gaat zo de hele wereld over. Maar het gaat om meer. Vliegen vervuilt het milieu enorm. Je kunt mensen echter niet vragen om niet te vliegen. We leveren op deze manier dus een bijdrage aan onze wereld door aanzienlijke brandstofbesparing, RFID logistieke technologie, efficiënte koeling, minder onderhoud en betere beveiliging. Echt duurzaam ondernemerschap en een unieke innovatie uit Nederland, super vind ik dat!’ Op dit moment werkt Happy Energy aan de ontwikkeling van een stabiele, duurzame en toekomstvaste energievoorziening in Nederland met Nederlands groenste energieleverancier Raedthuys. ‘Een van de eerste projecten die uit de samenwerking voortvloeit, is de levering van volledige schone energie aan consumenten, lokaal en aantoonbaar opgewekt in Nederland, in combinatie met zonnepanelen op huur(koop) basis. Daarnaast willen we voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor onderwijsdoeleinden. Verder wordt er dit jaar een online platform ontwikkeld om mensen, momenten, ideeën en acties wereldwijd met elkaar te delen en te verbinden.’ Een andere project dat veel publiciteit wist te genereren is de honderd procent duurzame oversteek die Wubbo Ockels maakte samen met zijn vrouw en bemanning per eco-schip Ecolution naar Aruba. Erik Schoppen: ‘Het eiland neemt in de wereld een leidende rol in op het gebied van duurzaamheid en heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2020 volledig klimaatneutraal te zijn. De regering van Aruba wil samen met Wubbo en de bemanning van de Ecolution de wereld op een symbolische wijze laten zien dat honderd procent duurzaam mogelijk is.'

Scholen
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom kunnen scholen die een duurzame bijdrage leveren aan een gezonder leefmilieu een Happy Energy-school worden. Erik Schoppen: ‘We willen scholen stimuleren om duurzamer te worden. Meedoen kan als de school minder fossiele en meer groene energie gaat gebruiken en dit aan kan tonen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of dubbel glas, of door deels groene energie af te nemen.’ Ook wordt er een Happy Energy-ideeënbus voor duurzame ideeën geplaatst in de school. ‘Het is de bedoeling dat de schoolleiding regelmatig naar de ideeën kijkt en de beste probeert een kans te geven en met ons deelt zodat wij ze op onze website kunnen plaatsen.’

‘Het gaat erom die dingen te doen die niet alleen jezelf vooruit helpen maar ook de mensen om je heen.' Al met al wil Happy Energy vooral laten zien dat duurzaam leven veel leuker is. Erik Schoppen: ‘Duurzaam denken en leven bevordert simpelweg de levenstandaard en resulteert in een betere economie en een duurzamere industrie. In Nederland zou dat best wat meer tot de bestuurders door mogen dringen. Duurzaamheid is weliswaar in het regeerakkoord opgenomen, maar de ambities mogen wel wat groter. Waarom niet wat meer kijken naar andere landen als Duitsland? Daar zijn ze veel verder. Ik denk verder dat veranderingen vooral van onderaf moeten komen. Als de consument het wil, gebeurt het ook. Je ziet dat grote partijen als Philips en Unilever inmiddels werken aan nieuwe business modellen. Niet voor niets, want duurzame ondernemingen zijn in het algemeen winstgevender, toekomstbestendiger en hebben meer tevreden af- en werknemers. Duurzaam zal daarom ook binnen 10 jaar de norm zijn voor alle consumentproducten. De tijd en de markt is er klaar voor. Hier liggen echt kansen voor ondernemers.’

www.happyenergy.nl